СЕРВИС

СЕРВИС

 

СЕРВИС, ОДРЖУВАЊЕ И ДИЈАГНОСТИКА

Одржувањето на автогасните уреди се изведува преку редовни контроли на исправноста и сервисирање на определени сервисни интервали определени од производителот на автогасната опрема.

Плимонт поседува најсовремена опрема за дијагностика и отстранување на сите проблеми, недостатоци и дефекти кои можат да настанат на самите системи, независно дали се работи за механички проблем, проблем во електрична инсталација или софтверски проблем.

Обезбедени се сите потребни резервни делови за автогасните уреди од продажната програма на Плимонт.

За своите корисници Плимонт обезбедува стручни информации и совети потребни за одржување и сервисирање на автогасни уреди и возила во кои е вграден автогасен уред.

 РЕДОВНО ИНФОРМИРАНИ ЗА РЕДОВНИТЕ СЕРИВИСНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВАШЕТО ВОЗИЛО ПРЕКУ ЕМАИЛ

Откако ќе го инсталираме плинскиот уред во Вашето возило, преку нашиот софвер (по статистиките за годишно поминати километри земено од вашите искуства, благовремено преку нашиот систем ќе бидете информирани за редовните сервисни процедури кои му се потребни на Вашето возило за подобра, долгорачно и правилно функционирање на Вашето возило).

СЕРВИСНИ ИНТЕРВАЛИ И ЦЕНИ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Информирајте се преку Newsletter

Закажи сервис во Плимонт

 Стапете во контакт со нас