СЕРВИСНИ ИНТЕРВАЛИ И ЦЕНИ

СЕРВИСНИ ИНТЕРВАЛИ И ЦЕНИ

За правилна работа на гасните инџектори морално е  чистење на инџектор греблото  на секои 20 000 км.

За правилна работа на вашиот гасно вбризгувачки систем и за почитување на гаранцијата се бара строго почитување на сервисните интервали на секои 10 000 км.

Задолжителното одржување на секои 10 000 км вклучува:

 

Замена на филтер за испарен гас

 

Замена на филтер за течна гас

 

Проверка за херметичност

 

Проверка за состојбата на гасните црева и спојки

 

Проверка за состојбата на водните црева и спојки

 

Ресетирање на инспекцијата

Цена за задолжителното гарантен сервис

24 лв.

Во цената се вклучени сите трошоци

Препорачаното (Незадолжително) одржување на 10 000 км вклучува:

 

Проверка на состојбата на инџектор греблото

 

Проверка на состојбата и притисокот на гасот во испарувачот

 

Ажурирање на софтверот

Цена за препорачаниот (Незадолжителен) гарантен сервис

18 лв.

На висока класа гасни инџектори се заменуваат консумативи (клипови или мембрани) на секои 2 години или помината километража како:

– Rail Black Body – 40 000 км
– Rail Apache HD – 80 000 км
– Rail Navajo – 80 000 км

На ниската класа (турски) гасни инџектор и клиповите или мембраните се заменуваат секоја година или на 25 000 км.

* Километражата е индикативен и зависи од просечната брзина и типот возило.

 

Чистењето на гасните инџектори се врши во 2 начина:

 

На место со специјализирана течност и апаратура

* Без расклопување

 

Чистење со ултразвук и калибрација со специјализирани алатки

* Со расклопување

Чистење на гасниот инџектор гребло

32 лв.

Во цената се вклучени употребените материјали

За правилна работа на гасниот испарувач се препорачува на секои 80 000 км или 2 години (кое и да настапи прво), чистење и менување на мембрани или промена на самиот испарувач.

Цената на нов испарувач е многу блиску до цената на поправка и се препорачува промена на испарувачот. Искуството покажува дека испарувачот често работи добро и по поставените параметри од 2 години експлоатација и поради тоа се согледува принципот, ако работи добро не се поправа. Цените за замена или поправка на гасни инјектори и испарувач се согласно ценовникот на сервисот поддржува системот за гас.