Гаранциски услови

ГАРАНЦИСКИ УСЛОВИ

ПЛИМОНТ – Гаранција без ограничување во километражата

Гаранцијата на автогасните уреди е во времетраење од 2 години, без ограничување на поминати километри во гарантниот рок.

Гарантните услови се однесуваат на почитување на сервисните интервали препорачани од производителот на автогасната опрема

Важно: Гаранцијата која Плимонт ја одобрува за уредите од својата програма не содржи ограничувања надвор од горенаведеното, нема скриени гарантни услови, нема скриени трошоци за оджување на автогасниот уред.

 

LANDIRENZO – So Гаранција oд 7 години 

So Gаранција od 7 години до 150 000 км можат да се zdobijat  сите сопственици на новомонтирани гасни инжекциони со бренд LANDIRENZO! Од денот на поставувањето на гасови инжекцион гарантниот лист / Сервисната книшка не може да се менува, заменете не можат да бидат svoeracno dopi[uvani .

___________________гарантира дека вашiot sиstem na гаснo  вбризгување опишан во Сервисната книшка, е без материјални и производствени  дефекти во рамките на гарантниот период и функционира правилно во возилото во кое била монтирана.

Гаранцијата се дава за делови на гасови инжекцион монтирани на соодветното МПС опишани во гарантниот лист / сервисната книшка.

Гарантниот рок на ва[iot system na gasno vbrizguvawe тече од датумот на монтирање и е 7 / седум / години или 150 000 км километражата во зависност од тоа коj настан  ]e naстапи прв.

Гарантирана  километража на употребените материјали е:

 1. 50 000 км или 2 / две / години за гасната инџектор гребло во зависност од тоа кој настан настапил прв.
 2. 80 000 км или 2 / две / години за испарувачот во зависност од тоакој натан настапил прв.

(Овој период зависи од природното абење на материјалите и гаранцијата понудена од производителите на соодветните резерви)

Гарантни услови:

 1. Гаранцијата ја презема само и единствено овластен сервис.
 2. Листа со овластени сервисери може да ја најдете во гарантна книшка на www.plimont.com.mk или да се јавите на наведените телефони за контакт во ________________________
 3. Гаранцијата е важечка само и единствено кога клиентот ги почитува сите услови поврзани со одржувањето и правилната работа на системот за гас.
 4. За време на гарантниот период секој еден од нашите сервисери може да поправи или замени бесплатно оштетен компонента предмет на гаранција, ако сте ги почитувале наведените гарантни услови.
 5. При поправка / замена на компонента од системот на гасно вбризгување, неговата гаранција се изедначува кон обшата гаранција на севкупниот систем.
 6. Гаранциската услуга може да биде одбиено во следните случаи:

– непочитување на шемата за одржување на системот на гасно вбризгување наведен во гаранција.

– Користење на потрошни материјали различни од оригиналните при сервисирање на системот на гасно вбризгување.

– посетувате на неовластени лица или сервисни бази за отстранување на дефекти поврзани директно или индиректно со поправки.

– Изведување на измени на системот на гасно вбризгување, неовластени од ______________________ или овластен сервисер од трговската мрежа.

– Користење на компоненти и материјали, кои не се во спецификациите на оригиналот  и други додатоци одобрени од _______________________

– При појава на дефекти поради небрежност, неправилно одржување или користење на системот за гас на начин различен од наведениот во упатството за употреба.

– При појава на дефекти предизвикани од надворешни фактори ,  неповолни временски услови, ПТП, природни катастрофи, кражби и др. И секундарни последици  поради овие настани.

– Во случај на оштетувања предизвикани од целосно или делумно потопување во вода.

– При настанување на штета и метеж, предизвикани од загадена гас.

– Во случај на оштетувања предизвикани од напон над 16 волти.

Гаранцијата не опфаќа:

 1. Трошоци за потрошен материјал за стандардното периодично гаранциона услуга , филтри, поправка комлекти, сврзувачки елементи и др.

– Трошоци за услуги кои не произлегуваат од поврзаност со гаранцијата ,услуга активности како последица на Прегорен  дел се плаќаат дополнително, во согласност со нивната вредност (час / човекочас).

– Трошоци за транспорт на возилото, комуникации, загуба на профит, време и сл., Настанати поради оштетување во гарантниот рок.

– надомест за загуба на време, трговски загуби или изнајмување во периодот на поправка.

 1. ____________________го задржува правото да одлучува за опсегот и начинот на поправка.
 2. Сите компоненти заменат за време на гарантниот период, остануваат во сопственост на _____________________
 3. Сите компоненти заменат за време на гарантниот период, се покриваат со гаранцијата, но за остатокот од гарантниот период.

Гарантен сервис:

Гарантен сервис треба да се почитува во шемата, укажана во Сервисната книшка. Тоа може да се изврши од секој овластен сервис од нашата трговска мрежа – километража од секои 10 000км или на секои 12 месеци, што се предвидени .

Навремено техничка поддршка обезбедува сигурност и долг живот на самиот систем на гасно вбризгувње.

Редовното сервисирање намалува вкупните трошоци за поправка.

Секоја интервенција – поправка и / или спроведување на одржување на неовластено лице / сервис надвород  нашата сервисна мрежа, води до невалидност на целокупната гаранција.

Обврски на собственикот  на возилото:

 1. Системот на гасно вбризгување да се одржи во согласност со прописите на сервисната книшка.
 2. Периодичното одржување – замена на потрошен материјал и чистење на млазници, да се врши според шемата опишана во сервисната книшка.
 3. Сите податоци за возилото и последователни одржување да се пополнети коректно.
 4. Секој настанал проблем по гасниот систем да се пријавени навремено на сервис од мрежата.
 5. Сервисната книшка се носи при секоја посета на автомеханичар од трговската мрежа.
 6. Да се ​​обезбеди правилно функционирање на возилото на бензин:

– Системот за разредување, вклучувајќи контрола и регулација на вентилите, не поретко од еднаш на секои 20 000км километража на МПС.

– Системот за палење, вклучувајќи и состојбата на свеќичките и каблите со висок напон.

– Систем за регулација на составот на гориво-воздушното смеса.

– Систем за испарување.

– Систем на напојување на моторот со воздух.

– Систем за кружење на издувните гасови и EGR.

 1. Обезбедување на потребното количество гориво во резервоарот / се однесува како за гас, така и за бензин – минимум 1/3 од обемот на резервоарот

Обврски на сервисната база :

 1. Клиентот се известува за гарантните услови.
 2. Известете го клиентот за работа со системот за гас.
 3. Известете го клиентот за неговите должности како сопственик на системот на гасно Вбризгување .
 4. Сервисот што извршува гарантни и пост-гарантни поправки по гасниот систем користи само оригинални компоненти.
 5. Сите потребни поправки кај докажано оштетување или дефект, покриени од гаранцијата на системот за гас се вршат бесплатно.
 6. Сите гарантни и пост-гарантниот поправки се вршат во рок од 1 / еден / месец од датумот на прифаќање на рекламацијата од сервисната организација.

Периодично одржување на 10 000км или 12 месеци

– Промена на филтер гасна фаза

– Проверка за заптивање

– Проверка на гасните црева и спојки

– Проверка на инџектор гребло

– Проверка на состојбата и притисокот на гасот на испарувачот

– Надградба на софтверот / по потреба /

Периодично одржување на 20 000км или 12 месеци

Чистење на гасната инџектор гребло со специјализирана течност и апаратура

Периодично одржување 50 000км или 24 месеци

Поправка на инџектор гребло

Периодично одржување 80 000км или 24 месеци

Поправка на испарувачот – чистење и замена на мембрани

 

LANDIRENZO – Гаранција од денот на монтирање до 2 години

Гарантниот рок започнува да тече од денот на монтирање и е 2  две години, без ограничување на километражата.

Гарантни услови:

 1. Гаранцијата ја презема само и единствено овластен сервис.
 2. Листата со овластени сервисери може да ја најдете во гарантна книшка на landi.bg или да се јавите на наведените телефони за контакт со ________________________
 3. Гаранцијата е важечка само и единствено кога клиентот ги почитувал сите услови поврзани со одржувањето и правилната работа на системот за гас.
 4. За време на гарантниот период секој еден од нашите сервисери може да поправи или замени бесплатно оштетена  компонента  предмет на гаранција, ако сте  ги почитувале наведените гарантни услови.
 5. При поправка / замена на компонента одсистемот на гасовно вбризгување, неговата гаранција се изедначува кон општата гаранција на севкупниот систем.
 6. Гаранциската услуга може да биде одбиено во следните случаи:
 • Непочитувањето на шемата за одржување на системот на гасно вбризгување дадена во гаранцијата.
 • Користење на потрошни материјали различни од оригиналните при сервисирање на цицтемот на гасно вризгување.
 • посета на неовластени лица или сервисни бази за отстранување на дефекти поврзани директно или индиректно со поправки.
 • Изведување на измени на системот на гасно вбризгување, неовластени од _____________________или овластен сервисер од трговската мрежа.
 • Користење на компоненти и материјали, кои не се во спецификациите на оригиналните комплетот и други додатоци одобрени од _____________________.
 • При појава на дефекти поради небрежност, неправилно одржување или користење на системот за гас на начин различен од наведениот во упатството за употреба.
 • При појава на дефекти предизвикани од надворешни фактори / неповолни временски услови, ПТП, природни катастрофи, кражби и др. / И секундарни последици поради овие настани.
 • При појава на оштетувања предизвикани од целосно или делумно потопување во вода.
 • При настанување на штета и метеж, предизвикани од загадена гас.
 • При појава на оштетувања предизвикани од напон над 16 волти.

Гаранцијата не опфаќа:

 1. Трошоци за потрошен материјал за стандардното периодично гаранциона услуга / филтри, поправка комлекти, сврзувачки елементи и др.

– Трошоци за услуги кои не произлегуваат од поврзани со гаранцијата услуга активности како последица на Прегорена дел се плаќаат дополнително, во согласност со нивната вредност (час / човекочас).

 • Трошоци за транспорт на возилото, комуникации, загуба на профит, време и сл., Настанати поради оштетување во гарантниот рок.
 • компензација за губење на време, трговски загуби или изнајмување во периодот на поправка.

8________________________ го задржува правото да одлучува за опсегот и начинот на поправка.

 1. Сите компоненти што ќе се заменат за време на гарантниот период, остануваат во сопственост на ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________
 2. Сите компонентикои ќе се заменат за време на гарантниот период, се покриваат со гаранцијата, но за остатокот од  гарантниот период.

гарантен сервис

Гарантен сервис треба да се почитува  во шемата, укажана во Сервисната книшка. Тоа може да се изврши од секој овластен сервис од нашата трговска мрежа – километража од секои 20 000км. Навремено техничка поддршка обезбедува сигурност и долг живот на самиотсистем на гасно вбризгување. Редовното сервисирање намалува вкупните трошоци за поправка. Секоја интервенција – поправка и / или спроведување на одржување на неовластено лице / сервис надвор нашата сервисна мрежа, води до невалидност на целокупната гаранција.

ОБВРСКИ на сопственикот на возилото

 1. Системот на гасното вбризгување да се одржи во согласност со прописите на сервисната книшка.
 2. Периодичното одржување – замена на потрошен материјал и чистење на млазници, да се врши според шемата опишана во сервисната книшка.
 3. Сите податоци за возилото и последователни одржување да се пополнети коректно.
 4. Секој настанат проблем од  гасниот систем да се пријавени навремено на сервисот од мрежата.
 5. Сервисната книшка се носи при секоја посета на автомеханичар од трговската мрежа.
 6. Да се ​​обезбеди правилно функционирање на возилото на бензин:
 • Системот за разредување, вклучувајќи контрола и регулација на шепа, не поретко од еднаш на секои 20 000км километража на МПС.
 • Системот за палење, вклучувајќи ја состојбата на свеќичките и каблите со висок напон.
 • Систем за регулација на составот на гориво-воздушното смеса.
 • Систем за испарување.
 • Систем за напојување на моторот со воздух.
 • Систем за кружење на издувните гасови
 1. Обезбедување на потребното количество гориво во резервоарот / се однесува како за гас, така и за бензин – минимум 1/3 од обемот на резервоарот /

ОБВРСКИ НА услуга база монтирани гасови инекции СИСТЕМ

 1. Клиентот се известува за гарантните услови.
 2. Изведете детална наставни клиент за работа со системот за гас.
 3. извести се клиентот за неговите должности како сопственик на гас вбризгување систем.
 4. Сервисот што извршува гарантни и пост-гарантниот поправки по гасната систем користи само оригинални компоненти.
 5. Сите потребни поправки кај докажана оштетување или дефект, покриваат се од гаранцијата на системот за гас се вршат бесплатно.
 6. Сите гарантни и пост-гарантниот поправки се вршат во рок од 1 / еден / месец од датумот на прифаќање на рекламацијата од сервисната организација.

ЗАДОЛЖИТЕЛЕН  ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ на 20 000км

 • Промена на филтер гасна фаза
 • Проверка за заптивање
 • Проверка на гасните црева и спојки
 • Проверка на водните црева и спојки
 • Проверка на инјектор гребло
 • Проверка на состојбата и притисокот на гасот на испарувачот
 • Надградба на софтверот / по потреба /

ПРЕПОРАЧАНИ ОДРЖУВАЊА НА 40 000км

Чистење на гасната инџектор гребло со специјализирана течност и апаратура