Потрошувачка на Гориво
(l/100km)

Потрошувачка на LPG
(l/100km)

Цена на гориво

Цена на LPG

Поминати километри
годишно

Поминати километри
годишно

Трошоци за Гориво

Трошоци за LPG

ВКУПНА ЗАШТЕДА